Het begrip hulpverlener is in dit kader een ruim begrip. Iedereen die (vanuit haar of zijn professie) in contact komt met de doelgroep -en de thuissituatie van de familie waarvoor een pakket wordt aangevraagd voldoende kent- kan een aanvraag indienen. De voedselbank beoordeelt vervolgens of de aanvraag van die specifieke situatie in behandeling wordt genomen of dat er eerst nog nader informatie wordt ingewonnen.

De voedselbank heeft een eenvoudig formulier dat (samen met de betrokkene) ingevuld moet worden en opgestuurd (fax, e-mail, post). Normaal gesproken worden volledig en goed ingevulde formulieren die maandagmiddag voor 14:00 uur bij de voedselbank binnen zijn nog diezelfde week beoordeeld. Indien ze worden goedgekeurd kunnen de afnemers nog diezelfde week in aanmerking komen voor een voedselpakket.

Naast adresgegevens en een eenvoudige opsomming van het netto vrij te besteden inkomen, moet aangegeven worden voor hoe lang naar verwachting de voedselhulp nodig is. De eerste keer kan dit voor maximaal 3 maanden (13 weken). Daarna moet er geëvalueerd en zo nodig opnieuw aangevraagd worden door de hulpverlener. De hulpverlener zal dus actie moeten ondernemen.

Dan kan een langere periode aangegeven worden, maximaal een half jaar (26 weken) en kan de hulpverlener zelf bepalen wat logische evaluatiemomenten zijn. (Ook na elk evaluatiemoment (of na elk half jaar) zal de hulpverlener actie moeten ondernemen).

Hierbij moet men zich realiseren dat, indien mensen ten onrechte een pakket krijgen (d.w.z. ze vallen niet meer binnen de door de Voedselbank aangegeven criteria), het mogelijk is dat iemand anders géén pakket krijgt (omdat er maar een bepaald aantal pakketten beschikbaar is). In principe kan er door één gezin maximaal 3 jaar gebruik gemaakt worden van de Voedselbank. (De periode van 3 jaar loopt parallel met de periode van schuldsanering.)

De hulpverlener vult ook zijn of haar gegevens in (rechtsboven) en ondertekent het formulier. Door ondertekening van het formulier geeft hij/zij aan het formulier waarheidsgetrouw te hebben ingevuld. Overigens moet men zich realiseren dat een ingediende aanvraag, waarbij aan alle criteria wordt voldaan, niet automatisch gehonoreerd wordt. Er moet immers wel voldoende voedsel beschikbaar zijn om extra pakketten samen te stellen.

Indien blijkt dat de hulpverlener onvoldoende zorgvuldig omgaat met het invullen van het formulier, zal dit consequenties hebben voor volgende aanvragen van deze hulpverlener. Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact (bij voorkeur per e-mail) met ons op.
Als Voedselbank hebben we de privacy van mensen hoog in het vaandel staan. Op elk formulier staat dan ook het navolgende Privacy Statement:

"Stichting Voedselbank Tiel e.o. respecteert de privacy van de door de aanvrager verstrekte gegevens. Stichting Voedselbank Tiel e.o. geeft de vastgelegde gegevens niet ter beschikking of ter inzage aan derden, tenzij wettelijk daartoe verplicht. De gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van en in overeenstemming met het realiseren van de doelstellingen van de Stichting Voedselbank Tiel e.o."